Regulamin

1. ORGANIZATOR I UCZESTNICY SZKOLENIA

1.1. Szkolenia organizuje firma Dom-Coachingu z siedzibą w Gdyni przy ul. Staniszewskiego 10B/5, 81-603 Gdynia, zarejestrowana w Wydziale Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Gdynia, pod numerem NIP: 839 200 72 76, REGON: 221923771, reprezentowana przez Zbigniewa Datta, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Udział w szkoleniu może wziąć osoba (zwana dalej Uczestnikiem), która dokonała ustalonej płatności przelewem na konto bankowe Organizatora oraz dopełniła wymaganych formalności.

1.3. Szkolenia organizowane są w zakresie i w terminach szczegółowo opisanych w harmonogramie szkoleń znajdującym się na stronie www.domcoachingu.pl.

1.4. Liczba Uczestników szkolenia może być przez Organizatora ograniczana. O liczbie Uczestników w każdym ze szkoleń będzie decydował Organizator. O przydzieleniu wolnych miejsc decyduje kolejność dokonanych zgłoszeń wraz z dopełnieniem formalności zawartych w punkcie 1.2.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub odwołania terminów poszczególnych szkoleń o czym poinformuje zainteresowanych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zastrzega sobie również prawo do zmiany i/lub odwołania szkolenia, jeżeli na dany termin zgłosi się mniej niż wymagana liczba osób.


2. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, PROMOCJE

2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się poprzez wysłanie karty zgłoszenia udziału w szkoleniu na adres: zdatta@dom-coachingu.pl wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail).

2.2. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić poprzez adres e-mail:
zdatta@dom-coachingu.pl lub telefonicznie pod numerami + 48 691 767 575. W przypadku zgłoszenia telefonicznego konieczne jest dodatkowe pisemne potwierdzenie rezygnacji.

2.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej) zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości. W przypadku odwołania przez Organizatora terminu szkolenia i zaproponowania Uczestnikowi innego terminu, który okaże się dla niego niedogodny, Uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty w całości.

2.4. Uczestnik szkolenia przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Uczestnika później niż na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału w szkoleniu, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – opłaty za szkolenie.

2.5. Uczestnik szkolenia zobowiązuje się do uiszczenia 100% należnej za szkolenie opłaty najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto, które zostanie przesłane przez Organizatora mailem zwrotnym do Uczestnika.

2.6. Po otrzymaniu opłaty wraz z niezbędnymi danymi, zostanie wystawiona faktura VAT, która zostanie przekazana Uczestnikowi w dniu szkolenia.

2.7. Uiszczenie opłaty za szkolenie i dopełnienie wszelkich formalności określonych w regulaminie daje uczestnikowi prawo do:

  • udziału w szkoleniu,
  • otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych pomocy niezbędnych do zajęć,
  • otrzymania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.

2.8. Opłata za szkolenie podana jest w polskich złotych w kwocie netto. Do kwoty tej należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.

2.9. Nie dokonanie opłaty za szkolenie w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację Uczestnika z udziału w szkoleniu i upoważnia Organizatora do skreślenia osoby z listy Uczestników szkolenia.

2.10. Uczestnik szkolenia ma prawo ocenić pracę Trenera/ów prowadzącego/cych szkolenie. Ocena przybiera formę ankiety przeprowadzanej na końcu szkolenia.

2.11. Wszelkie materiały szkoleniowe podlegają ochronie na podstawie przepisów o ochronie własności intelektualnej.

2.12. Od Uczestników oczekuje się aktywnego uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych zajęciach.

2.13. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w 100% przewidzianych zajęć. Brak uczestnictwa w którejkolwiek z części szkolenia jest podstawą do skreślenia z listy Uczestników szkolenia i odmowy wystawienia dyplomu/certyfikatu.

2.14. O cenach promocyjnych i rabatach informujemy każdorazowo na stronie
www.domcoachingu.pl.


3. PRAWA AUTORSKIE

3.1. Wszelkie materiały udostępniane lub prezentowane Uczestnikom w ramach szkoleń lub wydarzeń organizowanych przy realizacji projektów firmy Dom-Coachingu lub znajdujące się na stronie www.domcoachingu.pl. stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Materiały te mogą być używane, powielane, reprodukowane, udostępniane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób tylko za zgodą firmy Dom-Coachingu.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji i innych materiałów związanych z prowadzeniem szkoleń i innych wydarzeń, z wyłączeniem jakichkolwiek podmiotów trzecich.

3.3. Uczestnicy szkoleń i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Dom-Coachingu oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie, a w szczególności na nagrywanie i fotografowanie przebiegu szkolenia oraz późniejszą publikację zdjęć i nagrań audio/wideo, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, podobieństwa, głosu. Ponadto Uczestnicy oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

3.4. Zdjęcia, nagrania audio/wideo oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, głos uczestników lub podobieństwo będą wykorzystywane jedynie w celach marketingowych i rozwoju firmy
Dom-Coachingu.

3.5. Uczestnicy wszystkich szkoleń realizowanych przez Organizatora zobowiązują się, że w żadnej formie nie będą ich utrwalać i nagrywać, chyba że ustalą takie działania z Organizatorem.


4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Uczestnik szkolenia poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Dom-Coachingu na podstawie art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji z Uczestnikiem.

4.2. Uczestnik w każdym momencie ma dostęp do swoich danych osobowych, przysługuje mu prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W celu wykreślenia z bazy danych bądź poprawienia swoich danych należy poinformować Organizatora wysyłając e-maila na adres: zdatta@dom-coachingu.pl.

4.3. Zapisując się na szkolenie, wyrażasz zgodę na dodanie Twojego adresu mailowego do newslettera.

4.4. Zapisując się do subskrypcji newslettera, automatycznie wyrażasz zgodę na otrzymywanie co jakiś czas mailingów od Organizatora, które mogą mieć charakter informacyjny i marketingowy.


5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

5.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych Uczestników szkolenia.

Adres e-mail: zdatta@dom-coachingu.pl
Adres: 81-603 Gdynia, ul. Staniszewskiego 10B/5 tel. 691 767 575