Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Dom-Coachingu Zbigniew Datta (DC) z zakładem głównym w Gdyni przy ul. Staniszewskiego 10B/5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP: 839 200 72 76


Z kim się skontaktować w sprawie danych osobowych w DC?

W sprawie Twoich danych osobowych kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zdatta@dom-coachingu.pl lub listownie na adres 81-603 Gdynia, ul. Staniszewskiego 10B/5.


Jak pozyskujemy dane?

Dane osobowe otrzymujemy od naszych klientów podczas pierwszego kontaktu biznesowego, a także później, w związku z kontaktami biznesowymi w trakcie nawiązanej współpracy.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez DC?

Dane osobowe przetwarzane są tylko i wyłącznie w zakresie objętym zgodami, na podstawie zawartych umów lub oświadczeń w celu ich realizacji.

DC świadczy usługi w zakresie szkoleń, coachingu oraz doradztwa biznesowego.

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi oferowanych przez DC;
 • nawiązywania i prowadzenia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami podobnymi do DC;
 • obsługi reklamacji DC;
 • obsługi zgłoszeń i pism kierowanych do DC;
 • celów podatkowych i rachunkowych;
 • kontaktowania się z klientami i interesariuszami.

Dane osobowe, co do zasady, przetwarzane są podstawie zgody oraz w celu wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO), w każdym innym przypadku o przetwarzaniu danych osobowych informujemy klienta indywidualnie.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z realizacji umów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie.


Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Dane osobowe zbierane na potrzeby realizacji ww. celów nie będą udostępniane innym podmiotom.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem lub partnerom wspólnych przedsięwzięć na podstawie stosownych umów.


Jakie są prawa w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przekazaniem danych osobowych w celu ich przetwarzania, każdej osobie, której dane dotyczą przysługują prawa:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację
 • dostępu do danych osobowych
 • żądania sprostowania danych osobowych
 • żądania usunięcia danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Z powyższych uprawnień można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych stwierdzono, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez DC; zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: stwierdzono, że dane są nieprawidłowe; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie DC są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Ponadto istnieje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


W jakich sytuacjach przysługuje sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Czy dane osobowe są przekazywane?

Nie dokonujemy przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem w tej zasadzie jest uczestnictwo w niektórych misjach gospodarczych, których charakter wymusza takie działanie.


Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 12 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych DC przetwarza dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych DC przechowuje dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (w szczególności w zakresie obsługi funduszy europejskich).


Czy dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie?

Na podstawie podanych danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.


Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym realizacji usług DC i wiąże się z koniecznością złożenia stosownego oświadczenia (zgody) lub zawarcia umowy.